Privacy statement Collect + Go

This privacy statement relates to the processing of personal data via the websites www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu and via the Collect + Go app. Your privacy is important to us. In this privacy statement we explain the information policy we use, which information we collect, how we use the data and how you can exercise your rights.

General information
Collect + Go B.V. is located in Den Bosch at Parallelweg 30 (5223 AL) and is registered with the Chamber of Commerce under number 16089422. Collect + Go can be reached by telephone on the number +31 73 689 2727, by e-mail via info@collectgo.eu.

What is the purpose for processing data?
Information about the transport of the goods is collected in order to be able to meet the requirements set for the e-CMR protocol. Furthermore, information that you have provided to us can be used for marketing purposes by e-mail. Before we do this, we give you the opportunity to indicate whether we may use your information in this way. At any time you can let us know that you no longer wish to receive marketing material from Collect + Go. Each e-mail message that you receive from us will include an option to unsubscribe from further mailings.

What information is collected and processed?
The personal data that we collect and process concerns:

 • Name and address of the company;
 • Driver’s username;
 • Waybill/consignment code;
 • Expected time and place of receipt;
 • Name and address of the addressee;
 • Expected time of delivery;
 • GPS location;
 • Type of transport;
 • Date of receipt;
 • Delivery status;
 • Signature (s) and any instructions from the sender.

Collect + Go also collects e-mail addresses from existing and prospective customers. 

What are the legal grounds for Collect + Go’s processing of personal data?
Collect + Go bases the processing of personal data on various legal grounds. We process a large part of the personal data because this is necessary for the implementation of the agreement. In addition, we process your personal data because this is necessary to comply with a legal obligation. For example, we need certain information to meet the requirements set for the e-CMR consignment note (Article 6, paragraph 1 of the CMR) and we have a tax retention obligation under which we are legally obliged to save our records for five (5) years. We may also collect data based on the legitimate interest of Collect + Go. The legitimate interest relates to our direct marketing. If the processing of your personal data does not fall under one of these grounds, we will ask you for additional permission to process your personal data for specific purposes.

Consequences of not providing personal data
In case Collect + Go does not have access to the information that is necessary to create and process an e-CMR, valid (e-CMR) documents cannot be drawn up. The functionality of the app will not be accessible to users then.

Duration of storage
From a legal point of view (e-CMR accreditation and tax retention obligation), Collect + Go is legally obliged to store records for five (5) years. This period is defined in Collect + Go’s accreditation (provided by NIWO) and based on Article 3 (e) from NIWO’s set of rules and regulations for e-CMR. Collect + Go will not store any information that does not fall under the aforementioned retention obligations longer than 6 months after the goods have been delivered.

Right to view, correct or delete personal data
If you wish to invoke the right to access, rectification, limitation, oblivion, data portability or the right to object, you can submit this request by sending an email to info@collectgo.eu. We request that you clearly state to which personal data your request relates and which right, as indicated above, you wish to use. For your safety, we may ask you to identify yourself in order to verify your identity. We will respond to your request as soon as possible, at least within four (4) weeks.

Use of cookies
We use cookies on our website. These are small text files that are stored on the computer, tablet or mobile phone that you use during your visit to the website. The cookies are used to remember your settings and preferences. In addition, we can use the cookies to gain insight into the surfing behavior of our website visitors and you can remain logged in through the use of cookies. You can accept or decline the cookies. If you have accepted the cookies, you can disable them later via the settings of your browser.

Providing of data to third parties
Collect + Go does not share your personal data with third parties, unless it is legally obliged to do so or when this is necessary for the performance of the services, in which case it will transfer the guarantees to the third party.

Changes to this privacy statement
Collect + Go is entitled to change this privacy statement if this is required because of new developments or functionalities. You are responsible for keeping track of the latest version of this statement. The most current privacy statement is published on www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu and in app.

Dutch Data Protection Authority
If there are complaints about our processing of personal data, we would like to hear from you. If, despite this, no solution can be found, the General Data Protection Regulation gives the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

Privacyverklaring Collect + Go

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu en via de app Collect + Go. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over het informatiebeleid dat wij hanteren, welke informatie wij verzamelen, hoe wij de data gebruiken en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Algemene informatie
Collect + Go B.V. is gevestigd te Den Bosch aan de Parallelweg 30 (5223 AL) en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 16089422. Telefonisch is Collect + Go bereikbaar op het nummer +31 73 689 2727, per e-mail via info@collectgo.eu.

Wat is het doel van de verwerking?
Gegevens omtrent het vervoer van de goederen worden verzameld om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de eCMR. Verder kan informatie die u aan ons hebt verstrekt worden gebruikt voor marketingdoeleinden per e-mail. Voordat wij dit doen, stellen wij u in de gelegenheid om aan te geven of wij uw informatie op deze manier mogen gebruiken. Op ieder gewenst moment kunt u ons kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van Collect + Go wenst te ontvangen. In elk e-mailbericht dat u van ons ontvangt zal een optie zijn opgenomen om u uit te schrijven voor verdere mailing.

Welke informatie wordt verzameld en verwerkt?
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken betreft:

 • Naam en adres van het bedrijf;
 • Gebruikersnaam chauffeur;
 • Vrachtbriefcode;
 • Verwachte tijdstip en plaats van inontvangstneming;
 • Naam en adres van de geadresseerde;
 • Verwachte levertijd;
 • GPS locatie;
 • Soort vervoer;
 • Datum inontvangstneming;
 • Status van de levering;
 • Handtekening(en) en eventuele instructies van de afzender.

Verder verzamelen wij e-mailadressen van bestaande en toekomstige klanten.

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van persoonsgegevens?
Collect + Go baseert de verwerking van persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo hebben wij bepaalde informatie nodig om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de e-CMR vrachtbrief (artikel 6 lid 1 CMR) en hebben wij een fiscale bewaarplicht op grond waarvan wij wettelijk verplicht zijn om onze administratie vijf (5) jaar te bewaren. Verder kunnen wij gegevens verzamelen op grond van het gerechtvaardigd belang van Collect + Go. Het gerechtvaardigd belang heeft betrekking op onze direct marketing. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet onder een van deze gronden valt zullen wij u om aanvullende toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
Indien Collect + Go geen beschikking heeft over de informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van een e-CMR, kunnen geen geldige (e-CMR) documenten worden opgesteld. De functionaliteit van de app vervalt in dat geval.

Duur van de opslag
Uit het oogpunt van onze fiscale bewaarplicht zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie vijf (5) jaar te bewaren. Daarnaast dienen wij, in verband met de vanuit het NIWO verkregen erkenning van de e-CMR, op grond van artikel 3 lid e Beschikking intra-Benelux proefproject digitale vrachtbrief de digitale vrachtbrief tot ten minste vijf (5) jaar na de datum van het vervoer te bewaren.  Informatie die niet onder genoemde bewaarplichten valt zullen wij niet langer bewaren dan 6 maanden nadat de goederen zijn afgeleverd.

Recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens
Indien u een beroep wilt doen op het recht op inzage, rectificatie, beperking, vergetelheid, dataportabiliteit of het recht van bezwaar, kunt u dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@collectgo.eu. Wij verzoeken u duidelijk kenbaar te maken op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht, zoals hierboven aangegeven, u gebruik wenst te maken. Voor uw veiligheid kunnen wij vragen u nader te identificeren teneinde uw identiteit te verifiëren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier (4) weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die tijdens het bezoek aan de website worden opgeslagen op de computer, tablet of mobiele telefoon waarvan u gebruik maakt. De cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast kunnen wij door middel van de cookies inzicht krijgen in het surfgedrag van onze websitebezoekers en kunt u door het gebruik van cookies ingelogd blijven. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Verstrekken gegevens aan derden
Collect + Go deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening in welk geval zij de waarborgen aan de derde partij zal doorzetten.

Wijzigen privacyverklaring
Collect + Go behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring wordt gepubliceerd op www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu en in app.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien er klachten zijn over onze verwerking van persoonsgegevens, horen wij dit graag. Mocht er desondanks geen oplossing gevonden kunnen worden, dan bestaat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.