Eind februari heeft Value Engineers het haalbaarheidsonderzoek afgerond om data stromen binnen containertransport in kaart te brengen. Dit haalbaarheidsonderzoek is mede tot stand gekomen via een MIT subsidie van Stimulus / provincie Noord-Brabant. Bedrijven in Nederland en Europa vervoeren veel goederen via containers. Veel van deze containers gaan over de weg. De containers die via een vrachtauto op de terugweg zijn naar Rotterdam zijn vaak leeg.

Vanuit de klimaatdoelstellingen van Parijs heeft de transportsector de opdracht om haar CO2-emissie te verlagen met 50% in 2050. Een van de manieren om hier een bijdrage in te leveren is via het verhogen van de efficiency (niveau 1 binnen het deep decarbonisation pathways programma).

Deze efficiencywinst is te bereiken door de beladingsgraad te verhogen voor containertransport. Via een haalbaarheidsstudie is onderzoek gedaan of het haalbaar is om voor dit vraagstuk een andere plansystematiek op te zetten.

In deze haalbaarheidsstudie is samengewerkt met de kennisinstellingen NHTV en Dinalog. De belangrijkste uitkomst is dat het invoeren van een andere plansystematiek voor containertransport te complex is om tot uitvoering te brengen. Wel is uit de haalbaarheidsstudie gebleken dat er kansen zijn in andere markten. Dit wordt nu verder uitgewerkt met ketenpartijen.